[ Webhosting profitux.cz ]
Chevert

Nová státní maturita

Maturity na krku...

Tahle stránka vznikla pro případné maturanty z ANJ od roku 2010, mnoho informací a odkazů na webové stránky
však platí i pro zkoušku z NEJ/FRJ/RUJ.
Většina informací pochází z volně přístupného webu Nová maturita.

Chcete-li se rovnou podívat na jiné webové stránky
užitečné k maturitě,
najdete je dole v části Užitečné webové stránky.
Květen - čas hnízdících havranů, kvetoucích kaštanů a maturit...
Hlašte mi prosím případné chyby v načítání souborů či přímo v textech. Chybička se vloudí, asi sami víte jak snadno :-)
Email zde, kontakt na messengery ICQ/msn/Jabber/Yahoo najdete na stránce Kontakt

Cizí jazyk v nové maturitě

Maturitní zkouška (MZ) bude mít dvě součásti, společnou a profilovou.
Společná neboli státní část bude téměř zcela zadávána centrálně.
Profilovou neboli školní část bude sestavovat škola.

Maturity 2011/2012 (náběhová fáze)

Společná část: studenti si k českému jazyku a literatuře povinně volí jeden předmět, Cizí jazyk nebo Matematiku.
Ředitel školy nesmí omezit volitelnost těchto předmětů.
Cizí jazyk si lze také zvolit jako nepovinnou zkoušku; může to být i stejný předmět, z něhož dělá zkoušku povinnou.

Profilová část: ředitel školy stanoví, zda se bude skládat ze dvou či tří předmětů. Také stanoví nepovinné zkoušky.
Povinné zkoušky dle rohodnutí ředitelky OA: Praktická zkouška z odborných předmětů, Ekonomika a jeden z těchto: Účetnictví, Matematika (pokud nebyla součástí společné části MZ), Občanská nauka nebo Cizí jazyk (jiný než ten, který byl součástí společné části MZ).
Student navíc může vykonat max. dvě nepovinné zkoušky z předmětů, které se na škole vyučují.

Maturita od roku 2013 (konečná podoba maturity)

Společná část: studenti povinně skládají zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.
Studenti povinně volí jednu zkoušku z následujících: Matematika, Občanský a společenskovědní základ, Informatika.
Ředitel školy může omezit volitelnost těchto předmětů. Studenti OA si volí pouze mezi Matematikou a Občanským a společenskovědním základem.
Jako nepovinnou zkoušku lze mj. zvolit Druhý cizí jazyk.

Profilová část: ředitel školy stanoví, zda se bude skládat ze dvou či tří předmětů – předpokládá se, že to bude Praktická MZ a Ekonomika. Také stanoví nepovinné zkoušky.

Části společné, státní zkoušky

Státní maturitní zkouška z cizího jazyka se bude skládat z těchto tří částí:

 • Didaktický test
 • Písemná práce
 • Ústní zkouška

Na rozdíl od zkoušky z českého jazyka a literatury, kde bude váha tří dílčích zkoušek stejná (1:1:1), bude tento poměr v případě zkoušky z cizího jazyka 2:1:1. Jednu polovinu té dvojky tvoří poslechový subtest, rovněž součást didaktického testu.

Základní úroveň obtížnosti
Dílčí zkouška Váha Dovednost
Kompetence
Časový limit
Didaktický test 25 % Poslech 30 min.
25 % Čtení a jazyková kompetence 60 min.
Písemná práce 25 % Písemný projev 60 min.
Ústní zkouška 25 % Ústní projev a interakce 15 min.
Vyšší úroveň obtížnosti
Dílčí zkouška Váha Dovednost
Kompetence
Časový limit
Didaktický test 25 % Poslech 40 min.
25 % Čtení a jazyková kompetence 60 min.
Písemná práce 25 % Písemný projev 90 min.
Ústní zkouška 25 % Ústní projev a interakce 15 min.
V roce 2011 platilo pravidlo, že jestliže žák neuspěje u jedné z dílčích zkoušek, neuspěje u celé zkoušky.
Pokud šlo o zkoušku povinnou, pak neuspěje u společné části, a tím i u celé maturitní zkoušky.
Když žák neuspěje u jedné dílčí zkoušky, má pak možnost změnit svou původní volbu úrovně obtížnosti.

Od roku 2012 platí, že žák bude případně opakovat pouze tu část MZ, u které neuspěl (např. did. test nebo ústní část).

Písemná zkouška

Písemná zkouška obsahuje didaktický test a písemnou práci.

Didaktický test

 • Didaktický test bude zadáván a vyhodnocován centrálně, tedy škola se na jeho tvorbě nijak nepodílí, pouze jej u MZ zadává.
 • Maturitní a ilustrační testy s řešením - najděte si předmět, který vás zajímá.

Písemná práce

 • bude zadávána centrálně, ale vyhodnocována bude učiteli – hodnotiteli na škole podle centrálně stanovené metodiky.
 • se skládá ze 2 částí. V každé části žák na základě zadání zpracovává jiný slohový útvar.
 • Zadání pro PP ve vyšší úrovni obtížnosti je vždy v příslušném cizím jazyce, zadání PP v základní úrovni obtížnosti je v českém nebo cizím jazyce v závislosti na úkolu, který má žák zpracovat. V každé části žák zpracovává jeden text odlišného typu, délky a na odlišné téma či situaci.
 • studenti pracují s testovým sešitem, do kterého si mohou dělat poznámky. Na titulní straně testového sešitu je uvedeno, jak postupovat při práci s testovým sešitem a při řešení testových úloh, kam a jak zapisovat řešení, jaké bodování je použito, jaký je vymezený čas na řešení úloh, jaké pomůcky je povoleno používat během testování apod.
 • Odpovědi student zapisuje do záznamového archu, na kterém je vymezený prostor (včetně řádkování) pro zápis odpovědi.
 • V průběhu testování mohou studenti používat vlastní slovníky, pokud tyto neobsahují zvláštní přílohy věnované specificky písemnému projevu nebo korespondenci.
 • Typy textů: Na základní úrovni budou studenti psát osobní profil, dopis, popis, zprávu, článek, text s prvky vyprávění apod., na úrovni vyšší to bude např. dopis / e-mail, zpráva, článek, kritika, recenze, vyprávění, úvaha, oznámení, shrnutí, kritika či recenze.
 • Na základní úrovni bude první část mít rozsah max. 150 slov a druhá max. 80 slov (celkem max. 230 slov), na úrovni vyšší bude mít první část max. 250 slov a druhá max. 120 slov (celkem max. 270 slov).
 • Na základní úrovni mají na tuto část studenti 60 minut, na úrovni vyšší 90 minut. Tento čas zahrnuje přečtení zadání i zápis odpovědí do záznamového archu.
 • Za písemnou práci může student dostat max. 36 bodů, za první část vždy dvojnásobek bodů za druhou část (např. 24 a 12).
 • Shrnutí toho, jak se bude práce hodnotit (za co se budou body dávat a strhávat) je ke stažení ZDE (pdf, 175 kB).
  Níže najdete odkazy na podrobné tabulky pro bodové hodnocení písemné práce obou úrovní tak, jak ji budou muset bodovat učitelé.
  To, co je v tabulkách šedivě zvýrazněné, se týká pouze úrovně VYŠŠÍ!
 • Ke stažení:
 • Další informace:

Ústní zkouška

Stejně jako písemná víceméně kopíruje model mezinárodních zkoušek Camrbidge a City&Guilds.

Je zadávána formou tzv. pracovních listů (ANJ: task sheet), které jsou vypracovány vždy ve třech verzích:

 • Student's task sheet – pracovní list pro studenta – obsahuje zadání jednotlivých úkolů
 • Interlocutor's task sheet – pracovní list pro učitele – obsahuje zadání jednotlivých úkolů a doplňující otázky a témata s návodem, jak zahájit a zakončit daný úkol
 • Separate handout – příloha pro studenta – obsahuje jednu či dvě sady obrázků k jedné nebo dvěma částem ústní zkoušky

Pracovní listy

Strukturu pracovního listu si můžete prohlédnout na této stránce
Možná se ale spíše rovnou podívejte na konkrétní příklady pracovních listů v různých jazycích.

Vzhledem k tomu, že zvolená úroveň obtížnosti maturity se nijak neodrazí v případném přijímacím řízení na VŠ (alespoň podle dosavadních informací z VŠ), doporučuje se zvolit úroveň základní (t.j. úroveň B1 stupnice SERR) - proč si komplikovat život... Dalším kritériem je počet odstudovaných hodin jazyka na OA - na úroveň B2 stupnice SERR, které odpovídá maturita vyšší úrovně, začátečníci na OA vůbec nedosahují. Pokročilí jen tak tak, ale ti mají ještě zálohu hodin ze ZŠ.

Tři části pracovního listu ze čtyř (1., 2. a 4.) budou na školu před maturitou doručeny z CERMATu bez možnosti učitele témata a úkoly jakkoli ovlivnit. Pouze třetí úkol z pracovních listů si jako jediný budeme tvořit my sami, učitelé na OA. Podle posledních informací bude založen na odborné (tj. ekonomické) slovní zásobě a reáliích (anglicky mluvících zemí a ČR).

Každý student bude u maturity mít svůj vlastní, originální pracovní list.

Katalogy požadavků

Katalogy požadavků pro všechny maturitní předměty na rok 2011 lze stáhnout z této stránky.
Katalog pro ANJ obsahuje mj. informace o tom, co student dovede v jednotlivých řečových dovednostech (tj.čtení, poslech, psaní, mluvení), co vše může být hodnoceno, informace o Tematických okruzích a jejich rozdělení na konkrétnější Témata, dále o Komunikačních situacích, a pak také Příklady jednotlivých úloh.

Shrnutí toho, co by maturanti měli pro základní úroveň maturity z ANJ ovládat, je ke stažení ZDE (pdf, 100 kB).
Můžete si v něm odškrtávat, co už skutečně zvládáte...

Seznam tématických okruhů a témat uvedených v Katalogu požadavků pro základní i vyšší úroveň je ZDE (pdf, 232 kB).

Užitečné webové stránky:

 • Nová maturita.cz – veškeré dostupné oficiální informace o nové státní maturitě; informace na mojí stránce pocházejí většinou odtud
 • CERMAT  – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které provozuje i předchozí webové stránky
 • Wikipedia – anglická verze známé internetové otevřené encyklopedie
 • Woodlands Junior Kent School – průvodce životem a kulturou v Británii
 • SOS NMR – různá MT z ANJ: Stř. odb. škola Nové Město na Moravě
 • Bridge – mnohá MT z anglického časopisu Bridge; h: mat2006
 • iReferáty.cz – referáty a MT z ANJ a dalších předmětů
 • Srandy kopec – referáty z ANJ a dalších předmětů; bohužel se adresy jednotlivých referátů mění, nelze si tak ukládat jen adresy jednotlivých webových stránek
 • English WebPages – MT z ANJ i se zpracováním
 • Spanker – různá zpracování MT z ANJ
 • Mapy – web Texaské univerzity s mapami světa i jednotlivých kontinentů a zemí
 • Help for English – testy, slovní zásoba, gramatika, maturita (různá MT)
 • cdstudent – gramatika - úroveň: intermediate; obsahuje i jiné předměty
 • Kam po maturitě – MT z ANJ jiných předmětů včetně účetnictví a společenských věd
 • Seminárky – MT z ANJ i jiných předmětů včetně účetnictví a společenských věd
 • Exercises - Headway  - zvolte si úroveň učebnice a procvičte si látku vybrané lekce - externí web, stále funkční odkaz

NB: pozor, referáty obsahují většinou dost různých chyb, ať už v gramatice, slovíčkách či faktech, stejně tak mnohá z MT. Tím vůbec nechci tvrdit, že v mých materiálech překlepy nenajdete; pokud ano, budu ráda, když mi to dáte vědět.


«  ZPĚT NAHORUDo zahájení
PRAKTICKÉ
MATURITNÍ ZKOUŠKY

24/04/2012 8:00
zbývá

[clock1]

---------------------------

Do zahájení
ÚSTNÍCH
MATURITNÍCH ZKOUŠEK

16/05/2012 8:00
zbývá

[clock2]

---------------------------

Prázdniny v roce 2011-12

---------------------------

 © cheva

 Návštěvy:

Rychlé a krátké vzkazy. Tady uvítám vaše připomínky, návrhy na vylepšení apod. Anonymní.
Blbé a nechutné vzkazy mažu. Dík

© 2006-2012  cheva   |  kontakt  |  strom webu  |  aktualizováno / last updated on 09.03.2012